Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Sport Society B.V., TopRow B.V. en Watersportcentrum Sloterplas B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. TSS: TopRow B.V. of Watersportcentrum Sloterplas B.V., als onderdelen van The Sports Society B.V.
 2. Activiteit: een Cursus, Splashweek, Toertocht, Privéles, Groepsclinic, Kennismakingsles of de huur van een vaartuig of locatie.
 3. Product: kledingstuk of ander artikel uit een online of fysieke winkel van TSS.
 4. Deelnemer: degene die een boeking doet en zelf participeert in een Activiteit, of degene die participeert in een Activiteit na boeking door een derde of degene die een boeking doet namens een instelling.
 5. Klant: degene die een Product aanschaft in een online of fysieke winkel van TSS of Deelnemer aan een activiteit.
 6. Cursus: alle roei- of zeilcursussen die TSS organiseert.
 7. Splashweek: alle activiteiten die TSS tijdens de vakantieweken organiseert voor de jeugd.
 8. Toertocht: een door TSS georganiseerde activiteit waarbij binnen een bepaalde tijd een vast parcours wordt afgelegd.
 9. Privéles: een activiteit waarbij de deelnemer op een door hem/haar gewenst moment door een instructeur les krijgt in een door hem/haar gekozen vaartuig.
 10. Groepsclinic: een activiteit waarbij een groep deelnemers gezamenlijk op een door hen gewenst moment door een instructeur les krijgt in een door hen gekozen vaartuig.
 11. Kennismakingsles: alle andere activiteiten die TSS organiseert tijdens Open Dagen.
 12. Annulering: het niet langer volgen van een activiteit die reeds geboekt is.
 13. Activiteit som: Alle door TSS in rekening gebrachte netto kosten binnen een overeenkomst voor een Activiteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij TSS geboekte Activiteiten of Producten.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. De Deelnemer kan zich aanmelden voor een Activiteit door een inschrijving te doen via het inschrijfformulier op één van de websites van TSS. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een inschrijfbewijs via e-mail. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De aanmelding is definitief zodra de bevestiging van inschrijving is gestuurd.
 2. Een aanmelding voor een Activiteit of koop van een Product kan ook via de online winkel van één van de websites van TSS gedaan worden. De overeenkomst is in dat geval definitief zodra de betaling in de webwinkel tot stand is gekomen. Eventuele kortingen die aangeboden worden via de website zijn alleen geldig als de betaling in de webwinkel op de datum van de kortingsactie tot stand is gekomen.
 3. Een overeenkomst komt tevens tot stand indien een door TSS uitgebrachte offerte wordt geaccepteerd door de Klant. Een offerte heeft, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 dagen na offerte datum. Bij onvoorziene omstandigheden kan TSS een offerte herroepen.
 4. Totstandkoming van een overeenkomst kan tevens plaatsvinden in persoon bij TSS. TSS garandeert geen beschikbare plaatsen bij een Activiteit bij een aanmelding in persoon, maar zal haar best doen om Deelnemer te plaatsen. Betaling dient in dat geval voor aanvang van de Activiteit door middel van een directe betaling plaats te vinden.
 5. De overeenkomst met Deelnemer voor een Activiteit is in alle gevallen persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Voor inschrijvingen of boekingen voor een Activiteit die op een specifieke datum plaatsvindt is het niet mogelijk deze na boeking te verzetten naar een andere datum.

 Artikel 4 Annulering van een Activiteit door de Deelnemer

 1. Bij annulering van de overeenkomst waarbij nog niet is betaald voordat de activiteit plaats zal vinden, kan tot 2 weken voor de activiteit kosteloos worden geannuleerd. Binnen 2 weken voor aanvang van de Activiteit wordt geen restitutie meer verleend.
 2. Op basis van een verzoek per e-mail van de Deelnemer of ouders/verzorgers van de Deelnemer waaruit blijkt dat Deelnemer een zware blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of een onvoorzien lang verblijf in het buitenland heeft, is TSS bereid in overleg een vervangende Activiteit aan te bieden voor de niet gevolgde tijdsperiode. De vervangende Activiteit mag niet ten koste gaan van aanmeldingen van andere Deelnemers. TSS heeft in deze gevallen het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een vervangende Activiteit aan te bieden.
 1. Bij annulering van een inschrijving waarbij via de webwinkel is betaald wordt:
 • Indien de annulering minimaal 6 weken voor aanvang van de Activiteit geschiedt, 80% van de betaalde Activiteit som gerestitueerd;
 • Indien de annulering minimaal 2 weken, maar minder dan 6 weken voor aanvang van de Activiteit geschiedt, 40% van de betaalde Activiteit som gerestitueerd;
 • Geen restitutie verleend indien de annulering plaatsvindt minder dan 2 weken voor aanvang van de Activiteit.

Artikel 5 Herroepen van een Product door een Klant

 1. Bij de aankoop van een Product heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan TSS bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan TSS retourneren, conform de door TSS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Kant een bedrag betaald heeft, zal TSS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. TSS kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien TSS dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door TSS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. TSS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Activiteiten.
 2. Als plaats van levering geldt het ophaalmoment dat de Klant aan TSS kenbaar heeft gemaakt.
 3. TSS zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij TSS tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan TSS bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Annulering van een Activiteit door TSS

 1. Indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is TSS gerechtigd de inschrijving eenzijdig te annuleren. De Deelnemer blijft aansprakelijk voor alle door TSS geleden en te lijden schade, waaronder in ieder geval de annuleringskosten voor de geboekte Activiteit en de wettelijke rente op het openstaande bedrag en eventuele incassokosten.
 2. TSS is gerechtigd de inschrijving te annuleren zoals omschreven onder 1. wanneer blijkt dat een deelnemer door ziekte, lichamelijke of geestelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht aan de Activiteit deel te nemen.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt TSS het recht de Activiteit te annuleren of een alternatief aan te bieden.
 4. Indien het langer dan 1 week vriest, wordt de activiteit geannuleerd en niet verplaatst. Alleen bij de eerste les wordt er een vervangende les georganiseerd. Bij de tweede en opvolgende lessen worden deze lesgelden gerestitueerd.

 Artikel 10 Wijziging van de Activiteit

 1. TSS is gerechtigd om de invulling van een Activiteit binnen redelijke grenzen te wijzigingen.
 2. TSS verplicht zich al het mogelijke te doen dat in haar vermogen ligt om wijzigingen van de invulling van de Activiteit te voorkomen.
 3. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de uitvoering van een Activiteit wordt belemmerd en waar TSS geen verantwoordelijkheid draagt is TSS te allen tijde gerechtigd een Activiteit af te gelasten onder de verplichting een vervangende Activiteit aan te bieden, een Activiteit te verplaatsen, of over te gaan tot restitutie van de Activiteit som.
 4. In omstandigheden waardoor de uitvoering van een Activiteit wordt belemmerd en waarvoor TSS de verantwoordelijkheid draagt, zoals technische defecten aan de boot of afwezigheid van de instructeur, is TSS te allen tijde gerechtigd de Activiteit af te gelasten onder aanbieding van een geheel of gedeeltelijk vervangende Activiteit tijdens dezelfde periode of restitutie van de Activiteit som, naar keuze van TSS.
 5. Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt bij de Deelnemer. Bij weersomstandigheden waardoor de uitvoering van een activiteit wordt belemmerd, is TSS niet gehouden tot het aanbieden van een vervangende Activiteit of restitutie van de Activiteit som. De hoofdinstructeur beoordeelt namens TSS de weersomstandigheden en deze beoordeling staat niet ter discussie.
 6. Het aanbieden van een vervangende Activiteit gaat altijd in overleg met de Deelnemer.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
 2. TSS is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie of materieel of vaartuig.

 Artikel 12 Verplichtingen Deelnemer

 1. De Deelnemer is gehouden alle gegevens over de Deelnemer die van belang zijn voor TSS naar waarheid te verstrekken. Hierover wordt bijvoorbeeld verstaan eventuele gezondheidsaspecten, diëten, dan wel medicijngebruik dat strijdig kan zijn met de beoefening van de Activiteiten. TSS is echter in geen geval aansprakelijk voor het niet of verminderd kunnen deelnemen aan een Activiteit als gevolg van deze aspecten.
 2. De Deelnemer dient zich indien gevraagd te kunnen identificeren door middel van een geldige legitimatie. In het geval van verhuur, kan het legitimatiebewijs als borg worden gevraagd door TSS.
 3. De Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door hem veroorzaakte schade jegens TSS of derden.
 4. De Deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma.
 5. De Deelnemer dient, op aanwijzing van de instructeur, zodra de Activiteit is begonnen een zwemvest te dragen. De Deelnemer krijgt er een uitgereikt aan het begin van de activiteit.
 6. De Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij de Activiteit (en zo nodig van tevoren daar informatie over in te winnen).
 7. De Deelnemer dient zich te onthouden van wangedrag.
 8. De Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik en/of bezit van verdovende middelen tijdens of net voorafgaand aan een Activiteit en het veroorzaken van hinder en/of overlast voor mededeelnemers, TSS en/of overige watersporters.
 9. De Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik van alcohol voor of tijdens de Activiteit.
 10. De Deelnemer dient op de afgesproken tijd voor aanvang van de Activiteit aanwezig te zijn. Een Deelnemer die te laat komt loopt het risico dat hij of zij geheel of gedeeltelijk van de Activiteit uitgesloten wordt.
 11. De Deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de huisregels en veiligheidsinstructies, die worden gegeven door TSS.
 12. Ouders/verzorgers van de Deelnemer verplichten zich om zorg te dragen dat minderjarige Deelnemers bij het einde van een Activiteit opgehaald worden, dan wel onder hun verantwoordelijkheid het terrein van TSS verlaten.
 13. Indien de Activiteit bestaat uit huur dient de Deelnemer over voldoende vaarvaardigheid te beschikken.
 14. De Deelnemer is verplicht de inventaris te controleren op aanwezigheid. De Deelnemer dient TSS op de hoogte te stellen indien het materiaal ondeugdelijk is voor afvaart.
 15. De Deelnemer gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming van het vaartuig. De Deelnemer mag geen veranderingen in of aan het vaartuig aanbrengen. De Deelnemer mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder toestemming van TSS.
 16. Aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode draagt de Deelnemer het vaartuig of de locatie over aan TSS in dezelfde staat als waarin deze is ontvangen.
 17. De Deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van TSS tot behoud van het vaartuig en de locatie.

 Artikel 13 Verplichtingen TSS

 1. TSS verplicht zich bij problemen, onraad, ontzegging of afbreking van een Activiteit van een minderjarige Deelnemer te allen tijde de ouders en/of wettelijk verzorgers hiervan op de hoogte te stellen.
 2. TSS zal haar uiterste best doen om bij haar bekende gezondheidsaspecten, diëten en/of medicijngebruik van een Deelnemer deze te ondersteunen.
 3. TSS verzorgt Activiteiten in de Nederlandse taal. In overleg tussen de Deelnemer en TSS kunnen Activiteiten in het Engels worden aangeboden.

 Artikel 14 Klachten

 1. Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van de Activiteiten moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij TSS binnen een maand na de laatste dag van de deelname aan de betreffende Activiteit.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TSS.
 3. Bij TSS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TSS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Kant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Het indienen van een klacht laat de verplichtingen van een Klant onverlet.

 Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Deelnemers en ouders/verzorgers van Deelnemers geven toestemming aan TSS om de door hen verstrekte gegevens over de Deelnemer op te nemen in een databestand dat TSS aanlegt in het kader van haar administratie, dienstverlening en eigen promotiedoeleinden.
 2. De door TSS opgeslagen persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
 3. Deelnemer en ouders/verzorgers kunnen op afspraak inzage verkrijgen in de persoonsgegevens van Deelnemer die in het databestand van TSS zijn opgeslagen.
 4. Deelnemer en ouders/verzorgers kunnen het gebruik van deze persoonsgegevens door TSS uitsluiten door TSS hiertoe een schriftelijk verzoek te doen.
 5. Deelnemer en ouders/verzorgers stemmen ermee in dat TSS persoonsgegevens verstrekt aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de organisatie of uitvoering van de activiteiten. TSS zal de persoonsgegevens alleen voor activiteiten in de TSS groep gebruiken en zal onder geen beding persoonsgegevens verstrekken aan derden om andere redenen dan genoemd in dit artikel.
 6. Deelnemer en ouders/verzorgers stemmen ermee in dat door TSS beeldopnames gemaakt worden, welke voor publicitaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Bezwaren kunnen uitsluitend voorafgaande of uiterlijk op het moment van de opname kenbaar worden gemaakt.

 Artikel 16 Disclaimer websites

 1. De verstrekte informatie op de websites van TSS is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de verstrekte informatie zijn.
 2. Hoewel TSS de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar websites, kan TSS niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van TSS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. De websites van derde partijen waarnaar op de websites van TSS-hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door TSS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. TSS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 4. De websites van TSS en de inhoud daarvan zijn beschermd door auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze websites of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TSS.

 Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de websites van TopRow B.V. en Watersportcentrum Sloterplas B.V. en worden op verzoek toegezonden aan de Deelnemer of Klant.
 3. Deelnemer gaat uitsluitend een overeenkomst aan met het TSS waar de Deelnemer zich inschrijft en niet met de andere in deze algemene voorwaarden genoemde entiteiten.
 4. Deelnemer heeft zich bij inschrijving voor de Activiteit akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.
 5. Deelnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van TSS, om rechten of plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.
 6. Deelnemer is verplicht om adreswijzigingen onverwijld door te geven aan TSS
 7. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komen tot stand onder Nederlands recht.
 8. Bij geschillen over de inhoud en/of interpretatie van deze voorwaarden geldt de versie in de Nederlandse taal.
 9. De voorwaarden zijn onderhevig aan verandering. De laatst gepubliceerde versie van deze voorwaarden is van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op 1 januari 2018.